< ★ beginnen met je eigen transportbedrijf

Eigen Transportbedrijf beginnen

 

Voor u van start kunt gaan met uw eigen transportbedrijf, moet u voldoen aan wettelijke bepalingen, hoe groot of klein uw eigen transportbedrijf ook gaat zijn. Wilt u een transportbedrijf beginnen in het beroepsgoederenvervoer over de weg, dan moet u een Eurovergunning aanvragen bij de NIWO. Beroepsgoederenvervoer wil zeggen het tegen betaling vervoeren van goederen voor derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg.

 

 

 

goederenvervoer over de wegEen eigen transportbedrijf beginnen

Voor u van start gaat, moet u in bezit zijn van een vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg. Er is geen mogelijkheid voor een tijdelijke vergunning als u bezig bent met uw studie bijvoorbeeld. U kunt pas met uw transportbedrijf beginnen en beroepsvervoer verrichten als u over een vergunning beschikt en u kunt pas een vergunning aanvragen als u vakbekwaam, kredietwaardig en betrouwbaar bent. Hier vindt u alle informatie en nuttige links over het beginnen met een transportbedrijf. Wij hebben voor uw gemak de teksten van de niwo verzameld in een overzicht. U kunt alles dus ook vinden op de site van de niwo. Wij hopen u hiermee op weg te helpen.

 

Wilt u een onderneming starten in het beroepsgoederenvervoer over de weg, dan moet u een Eurovergunning aanvragen bij de NIWO. Beroepsgoederenvervoer wil zeggen het tegen betaling vervoeren van goederen voor derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg.

 

 

 

ondernemersdiploma getuigschrift eigen transportbedrijf beginnen vakbekwaamheid beroepsvervoerDe eurovergunning nodig voor eigen transportbedrijf

U komt in aanmerking voor een Eurovergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

Kredietwaardigheid: u toont aan over voldoende financiele middelen te beschikken voor een correcte start en voortgang van de onderneming.

Vakbekwaamheid: u toont dit aan met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer.

Betrouwbaarheid: u toont dit aan met een integriteitsverklaring beroepsvervoer (IVB), die u via Justitie of de gemeente kunt aanvragen.
Inschrijving KvK: u toont dit aan met een uittreksel van uw inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

 

De Eurovergunning is vijf jaar geldig en kan daarna worden verlengd. De geldigheidsduur van de Eurovergunningbewijzen is gelijk aan die van het originele exemplaar. Als niet meer aan de gestelde eisen wordt voldaan, trekt de NIWO de vergunning in.

 

Aanvragen vergunning voor eigen transportbedrijf

een aanvraagformulier voor de Eurovergunning kunt u bij de NIWO bestellen of downloaden.

 

Checklist aanvraag Eurovergunning

Zorg ervoor dat uw aanvraag volledig is, er mogen dus geen stukken ontbreken. een volledige aanvraag bestaat uit:

1. Aanvraagformulier Eurovergunning
2. Uittreksel Kamer van Koophandel
3. Accountantsverklaring en balans met toelichting
4. Kopie vakdiploma binnenlands beroepsvervoer en grensoverschrijdend beroepsvervoer of beschikking ontheffing
5. Integriteitverklaring van de rechtspersoon en/of integriteitverklaring van de natuurlijk persoon

Na ontvangst van uw aanvraag stuurt de NIWO u een acceptgiro. De behandelingskosten bedragen 235,00 excl. btw. Als alle benodigde stukken binnen zijn en het bedrag is ontvangen, wordt er binnen acht weken beslist. Voldoet u aan alle eisen, dan wordt de aanvraag toegewezen. Bij afwijzing kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen bij de NIWO.

 

Als uw vergunningaanvraag is toegewezen, ontvangt u hiervan een beschikking. Vanaf dat moment kunt u Eurovergunningbewijzen (zgn.Eurokopieen) opnemen voor uw voertuigen. U ontvangt een origineel exemplaar van de Eurovergunning. Het origineel moet op kantoor blijven. U kunt daarvan afgeleide Eurokopieen bij de NIWO opnemen voor uw voertuigen. Deze Eurokopie gaat met het voertuig mee. Dit voertuig mag dan zowel binnenlands als grensoverschrijdend goederen gaan vervoeren voor derden.

 

Tarieven vergunning voor een eigen transportbedrijf

 

Aanvraag Eurovergunning 235,00

Verlenging Eurovergunning 120,00

Aanvraag wijziging rechtsvorm 165,00

Aanvraag toestemming tijdelijke voortzetting 40,00

Aanvraag blijvende voortzetting 235,00


Afgifte binnenlands vergunningbewijs 28,35

Afgifte Eurovergunningbewijs 28,35


Heffing per jaar

Per vrachtauto/vergunningbewijs 21,50

 

Alle genoemde bedragen zijn excl. btw.

 

zie hier voor de meest actuele tarieven

 

 

 

 

Kredietwaardigheid bij het beginnen van een eigen transportbedrijf

De aanvrager moet kunnen beschikken over een kapitaal en reserves, benodigd voor een correcte aanvang en beheer van de onderneming. Als meer natuurlijke personen gezamenlijk als ondernemer optreden moeten zij gezamenlijk voldoen aan deze eis. Het bedrijfskapitaal is vastgesteld op 9.000 voor de eerste in te zetten vrachtauto en 5.000 voor iedere volgende vrachtauto. Bijv. voor twee auto's is dat dus 1 x 9.000 + 1 x 5.000 = euro 14.000. Onder vrachtauto wordt verstaan een solovrachtauto, een bestelbus of een combinatie van vrachtauto met aanhangwagen of trekker met oplegger. Het bedrijfskapitaal is het voor de onderneming beschikbare risicodragend vermogen, bestaande uit het eigen vermogen van de onderneming. Bij de grootte van het risicodragend vermogen mag eventueel een zgn. belegging in durfkapitaal volgens de artikelen 5.17 en 5.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden meegeteld. Deze regeling geldt uitsluitend voor beginnende ondernemers. De beschikbaarheid van het bedrijfskapitaal kan uitsluitend worden aangetoond met een gedetailleerde openingsbalans met toelichting en een daarbij behorende Verklaring inzake het minimaal aanwezige risicodragend kapitaal van een registeraccountant (RA) of een accountant-administratieconsulent (AA), die een beschrijving bevat van de op de openingsbalans opgenomen activa en passiva, onder vermelding van de daarbij toegepaste waarderingsgrondslagen en van het voor de grootte van de onderneming beschikbare risicodragend vermogen. Deze beschrijving mag niet ouder zijn dan twee maanden. Bij het aanvraagformulier om vergunning ontvangt de aanvrager een zgn. werkprogramma dat aan de accountant kan worden overhandigd ten behoeve van het opstellen van de verklaring.

 

 

Betrouwbaarheid bij het beginnen van een transportbedrijf

De betrouwbaarheid van natuurlijke personen en van rechtspersonen wordt aangetoond met een integriteitsverklaring beroepsvervoer (IVB). COVOG, het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag, van het Ministerie van Justitie geeft de IVB af. Rechtspersonen vragen de verklaring rechtstreeks aan bij COVOG. Natuurlijke personen vragen de verklaring via de gemeente van inwoning aan. Is de rechtsvorm van de onderneming een B.V., V.o.f. of C.V. etc. dan moet een integriteitsverklaring rechtspersoon worden aangevraagd. Betreft het een eenmanszaak op naam van de eigenaar dan vraagt de eigenaar een integriteitsverklaring natuurlijk persoon aan. Is de vakbekwaam bestuurder een procuratiehouder of bedrijfsleider, dan moet deze persoon apart een integriteitsverklaring natuurlijk persoon worden aangevraagd.

 

U kunt een integriteitsverklaring beroepsvervoer rechtspersoon (IVB/VOG - RP) aanvragen door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te leveren bij het COVOG van het Ministerie van Justitie. een integriteitsverklaring beroepsvervoer natuurlijk persoon (IVB/VOG - NP) vraagt u aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te leveren bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. De aanvraagformulieren voor de IVB/VOG - RP en de IVB/VOG - NP kunt u tezamen met het aanvraagformulier voor de vergunning downloaden van de website van de NIWO. De gemeente voert uw gegevens in en stuurt de aanvraag door naar het COVOG. Dit orgaan beslist namens de Minister van Justitie of al dan niet een IVB/VOG wordt afgegeven. een beslissing op de aanvraag van een IVB/VOG - NP wordt binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag genomen en een beslissing op de aanvraag om een IVB/VOG - RP binnen acht weken.

 

 

 

eigen transportbedrijf beginnen vakbekwaamheid ondernemersdiploma beroepsvervoerVakbekwaamheid bij het beginnen van een eigen transportbedrijf

Ter voldoening aan deze eis heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het vakdiploma van de divisie CCV van het CBR aangemerkt als erkend vakdiploma. een ondernemer uit een andere EU-lidstaat dan Nederland mag ook een verklaring van vakbekwaamheid overleggen, die conform artikel 10 van Richtlijn 96/26/EG is afgegeven in een andere EU-lidstaat. De vakbekwaamheid voor de Eurovergunning kan alleen worden ingebracht door een bestuurder die in bezit is van een vakdiploma voor ondernemer in het binnenlands beroepsvervoer en een vakdiploma voor ondernemer in het grensoverschrijdend beroepsvervoer. De vakbekwaamheid moet worden ingebracht door degene die vanuit de plaats van vestiging permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerwerkzaamheden van de onderneming. Dit kan de ondernemer zelf, een directeur of een vennoot zijn. Het kan ook de procuratiehouder of bedrijfsleider zijn, mits vastgesteld is dat deze permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerwerkzaamheden. De NIWO stelt hiernaar een onderzoek in. Als meerdere personen leiding geven moet minimaal een voldoen aan de eis. Examen voor vakdiploma ondernemer goederenvervoer bij CCV naar boven

 

Onderzoek permanent en daadwerkelijk leidinggeven i.v.m. de inbreng van vakbekwaamheid

In geval de eigenaar van een eenmanszaak, een directeur van een besloten vennootschap of een vennoot van een vennootschap onder firma zelf in bezit is van het vakdiploma, wordt in beginsel aangenomen dat deze persoon permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerwerkzaamheden. Bij twijfel wordt een nader onderzoek in gesteld. In de overige gevallen wordt altijd een nader onderzoek ingesteld. Het betreft met name gevallen, waarin een procuratiehouder of bedrijfsleider van een eenmanszaak, besloten vennootschap of vennootschap onder firma in bezit is van het vakdiploma. Het onderzoek richt zich met name op de aard van de werkzaamheden en de daarbij behorende verantwoordelijkheden, het aantal uren dat betrokkene werkzaam is, de honorering van de verrichte werkzaamheden en een eventueel dienstverband elders. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met omvang en aard van het bedrijf. De vakbekwaam te achten persoon moet in principe aan de volgende eisen voldoen:

 

loondienstverband, eventueel managementvergoeding / winstdeling;
redelijke beloning, waarbij wordt aangesloten bij relevante functieklassen uit de CAO;
volledige volmacht, bij uitzondering beperkte volmacht afhankelijk van de volmachten van de overige bestuurders;
inschrijving in Handelsregister;
bij grote bedrijven ( > 10 vrachtauto's ) fulltime werkzaam in een leidinggevende positie;
bij kleine bedrijven ( < of = 10 vrachtauto's ) een redelijk aantal uren werkzaam in een leidinggevende positie, afhankelijk van de aard en de grootte van het bedrijf;
geen functie elders, tenzij de omvang van de betrokken bedrijven dit toelaat en / of de functie in nauwe relatie staat tot het bedrijf.

 

 

 

Rijden zonder eurovergunning

Het rijden zonder een geldige eurovergunning kan een behoorlijke boete opleveren.

Het verrichten van beroepsvervoer zonder een communautaire vergunning levert 120 sanctiepunten op. Als we snel rekenen is dat 3.480 euro (120 punten maal 29 euro). Er moet nog afgerond worden, op hele honderden euro naar beneden. Dus de boete zal uitkomen op 3.400 euro.

 

Overigens kan men een mechanisch hulpmiddel aan brengen of doen aanbrengen op de vrachtauto waarmee de overtreding is gepleegd waardoor wordt verhinderd dat de vrachtauto wordt weggereden, teneinde de overtreding te doen ophouden.

 

op deze site kun je zien hoeveel sanctiepunten een overtreding oplevert:

De waarde van 1 sanctiepunt is gelijk aan een transactie van 29 of twee uren taakstraf of een dag gevangenisstraf

Als laatste stap in de beoordeling dient eventueel afronding plaats te vinden. Met de tussenresultaten die ontstaan als gevolg van de verschillende omstandigheden of meer feiten wordt doorgerekend tot de uiteindelijke hoogte van het transactiebedrag of de richteis berekend is. Pas op dat moment vindt afronding plaats. De afronding vindt altijd plaats in het voordeel van de verdachte, derhalve altijd naar beneden en wel als volgt:

 

0 t/m 100 afronden op 5
101 t/m 500 afronden op 10
501 t/m 1000 afronden op 50
1001 t/m 5000 afronden op 100
5001 en hoger afronden op 500

 

 

ONDERNEMEREXAMEN

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl