eigen rijder wordenVaak wil de eigen rijder zich toch nog meer vergelijken met de werknemer dan de ondernemer. Veelal hoor je klagen dat eeneigen metselaar in de bouw zich gewoon kan verhuren en in de transportwereld kan dat niet zomaar. Je moet wel in je achterhoofd houden dat je een ondernemer (onderneming) bent en geen werknemer, dus moet je de regels voor de ondernemer (onderneming) volgen. Om een metselonderneming te zijn moet je geen metseldiploma hebben. Om een transportonderneming te mogen zijn moet je een transportvergunning hebben. Zo is dat nu eenmaal. Dus als eigen metselaar in de metselwereld ben je eigenlijk een metselonderneming en die kan gewoon aan de slag. Maar als eigen rijder in de transportwereld ben je een transportonderneming en die hebben een vergunning nodig.

 

Inspectie leefomgeving en transport

Vraag aan de Inspectie leefomgeving en transport
Mag ik als zelfstandige eigen rijder mij als chauffeur nu wel of niet verhuren aan een beroepsvervoerder, dan wel een eigen vervoerder?

 

Het antwoord van de Inspectie leefomgeving en transport
In uw mail vraagt u of het is toegestaan om u als zelfstandig chauffeur / eigen rijder te verhuren aan een beroepsvervoerder. Dit is niet toegestaan uit lid 1 van art. 2.11

Daarbij komt dat volgens lid 2a van art. 2.11 het vervoer voor rekening en risico van de vervoerder verricht moet worden.

 

Als u uw diensten ter beschikking stelt van een beroepsvervoerder dan bent u inderdaad zelf als transportonderneming aan het optreden. Op dit moment wordt u volgens lid 2a van art. 2.11 (dat het vervoer voor rekening en risico van de vervoerder wordt verricht) als vervoerder aangemerkt. En moet u over de transportvergunning beschikken. In deze situatie geeft de beroepsvervoerder het vervoer volledig uit handen en treedt u als vervoerder op.

 

Toch mogelijkheden voor de zzp-er zonder eigen auto

Voor de eigen rijder zonder eigen auto zijn er nog wel mogelijkheden. Je mag je dus niet zomaar verhuren aan een ander transportbedrijf ! Dit is illegaal ! In de Wet Wegvervoer Goederen, de wetgeving voor de transportwereld, is geregeld dat een transportonderneming geen chauffeurs mag te werk stellen die niet bij hen of bij een transportbedrijf in dienst zijn. Je kunt je dus niet zomaar als chauffeur aan een transportbedrijf verhuren.

Maar een transportbedrijf mag wel opdrachten aan andere transportbedrijven uitbesteden. Met je eigen transportvergunning ben je dus een zelfstandig transportbedrijf. Nu kun je je dus verhuren als transportbedrijf. Dat je daarbij geen eigen auto hebt is vergunning technisch geen probleem. De vergunning die je dan zelf hebt is namelijk persoonsgebonden en niet auto gebonden. Je kunt dus perfect de auto huren van de opdrachtgever. Onze tip daarbij is dat je dat wel op papier zet (huurovereenkomst maken dus).

 

Vraag aan de NIWO:

Mag ik ook mijn vergunning (en 1 bewijs) aanvragen om vervolgens een auto in te zetten die ik bij een verhuurmaatschappij huur. Soms kan ik ook een auto ter beschikking krijgen van een collega vervoerder (die heeft deze soms toch stil staan). Mag ik dit ook doen in plaats van kopen/leasen?

 

Antwoord van de NIWO
Jazeker. Het vergunningsbewijs wat wordt afgegeven is namelijk niet kentekengebonden, maar persoonsgebonden. Dus dit vormt geen enkel probleem voor u. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

 

Verder verwijs ik ook naar de betreffende informatie op de niwo site zelf:

een zzp'er mag zichzelf verhuren aan een ander transportbedrijf, maar dan moet de zzp'er wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de zzp'er beschikt zelf over een (Euro-)vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg;
 • de zzp'er beschikt zelf over het vrachtvoertuig, waarmee de goederen vervoerd worden. Dit mag koop, lease of huur zijn en moet schriftelijk vastgelegd zijn en aangetoond kunnen worden (eigendomsbewijs, lease-overeenkomst, huurovereenkomst).
 • het (Euro-)vergunningbewijs op het vrachtvoertuig staat op naam van het transportbedrijf van de zzp'er.

 

Wet wegvervoer goederen

Wet Wegvervoer Goederen Artikel 2.11
Lid 1. Het is een vervoerder verboden vervoer te verrichten met gebruikmaking van bestuurders van vrachtauto's die niet bij hem in dienstbetrekking zijn.
Lid 6. Door overtreding van het verbod, bedoeld in het eerste lid, wordt niet langer voldaan aan de eis van betrouwbaarheid.

 

Definitie Vervoerder in de Wet Wegvervoer Goederen: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of de maatschap voor wiens rekening en risico het beroepsvervoer of het eigen vervoer wordt verricht;

 

Je mag dus als transportonderneming geen chauffeurs inzetten die niet bij hem in dienst zijn (of via een uitzendbureau komen). een transportbedrijf mag dus Geen eigen rijder (zonder eigen auto) inzetten als die niet over een eigen vergunning beschikt. Het toch inzetten van een zzp-er kan grote gevolgen hebben voor het opdrachtgevende transportbedrijf. Het verliezen van de betrouwbaarheid houdt in dat je niet meer voldoet aan de eis van betrouwbaarheid, wat dan weer betekent dat je geen recht meer hebt op de vergunning. De opdrachtgever die een eigen rijder (zonder eigen auto) inzet kan dus zijn eigen vergunning kwijt raken!

 

Eigen vervoer

Hier wil ik bij opmerken dat het eigenlijk geen onderscheid maakt of het een beroepsvervoerder of een eigen vervoerder is die u inhuurt als we de wet bekijken.

 

Niet alleen geldt het verbod om een eigen rijder zonder vergunning in te zetten uit 2.11 in het beroepsvoer, maar ook in het eigen vervoer! Je mag dus als vervoerder (of het nu beroepsvervoer of eigen vervoer is) geen gebruik maken van chauffeurs die niet bij je in dienst zijn of via een uitzendbureau komen. De tijdelijke uitleen zonder winstoogmerk, waar velen ook wel eens aan willen refereren, gaat trouwens ook niet op! Hoe wil je zonder winstoogmerk overleven? Je kunt als eigen rijder (al dan niet met of zonder eigen auto) in het transport dus alleen aan de slag als je zelf een vervoersvergunning hebt en daarbij het transport voor jouw rekening neemt.

 

Als men een zelfstandig ondernemer is en zich verhuurt als eigen rijder (zonder eigen auto) aan een vervoerder dan mag men dat in het beroepsvervoer niet doen, dat is redelijk algemeen bekend. Echter hoort men vele zeggen dat als men zich aan een eigen vervoerder verhuurt dat wel zou mogen. Als echter de definitie vervoerder gebruikt wordt in artikel 2.11 mag zowel de beroepsvervoerder als de eigen vervoerder dus geen zelfstandige eigen rijder inhuren (een chauffeur dus die niet bij hem in dienst is, dan wel via een uitzendbureau komt). Volgens de wet interpretatie mag de eigen rijder zich dus ook niet verhuren als chauffeur bij een eigen vervoerder!

 

In het kader van de belastingen (en ook sociale premies) blijft het gebruik van een zzp-er of een eigen rijder dus oppassen geblazen. Voornamelijk artikel 610, boek 7 van het burgerlijk wetboek is daarbij van belang. De vraag die men zich altijd moet blijven stellen is in hoeverre de zzp-er of de eigen rijder wel zelfstandig is en is er wel of niet een gezagsverhouding.

 

In hoeverre zijn de kosten van het voertuig dat gebruikt is voor de zpp-er en de eigen rijder? In hoeverre loopt de eigen rijder en de zzp-er risico voor de vervoerde lading? Kan de zzp-er of de eigen rijder opdrachten weigeren? Kan hij zich laten vervangen door een willekeurige derde? Is de zzp-er of eigen rijder gebonden aan huisregels? In hoeverre staat de zzp-er of eigen rijder onder gezag na het aannemen van een opdracht?

 

 

Wel of niet dienstbetrekking

Voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking (je wordt dan beschouwd als werknemer en niet ondernemer) moet zijn voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

 

 • de verplichting van de werknemer tot persoonlijke arbeidsverrichting;
 • een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer;
 • de verplichting van de werkgever tot loonbetaling.


Inzake het eerst punt moet dus worden gekeken of de zzp-er of eigen rijder de werkzaamheden persoonlijk moet verrichten. In hoeverre kan, mag, zal en heeft de zzp-er of eigen rijder de opdracht geheel of gedeeltelijk door een ander laten uitvoeren.

 

Waar in veel rechtuitspraken over gevallen wordt is het feit of de zzp-er of eigen rijder de rit persoonlijk moet doen na aanvaarding van de opdracht.

 

In het tweede punt zou men moeten kijken naar de mate van gezagsverhouding. Hoeveel vrijheid heeft de zzp-er of eigen rijder in het uitvoeren van de opdracht. En zeker moet de vraag gesteld worden in hoeverre de zzp-er of eigen rijder vrijheid heeft ten opzichte van de chauffeurs die bij het betreffende transportbedrijf in loondienst zijn.

Dat zzp-ers of eigen rijders vrij zijn om hun om hun route naar de bestemming te kiezen is evenmin onverenigbaar met geen gezagsverhouding, als de vergoeding voor de rit genormeerd is door het gebruik van een TLN-planner voor het bepalen van de vergoeding.

 

De werkzaamheden van de zzp-er of eigenrijder die worden gepland door planners van opdrachtgever, het volgen van instructies van de opdrachtgever, zich veelal te presenteren als werkend voor de opdrachtgever en is gebonden aan geheimhoudingsplicht ten opzichte van derden zijn ook zaken die vaak door een rechter worden meegenomen in hun vraagstuk of er wel of niet een gezagsverhouding is.

 

 

 

Eigen rijder en de belastingdienst

Merk wel op dat je als eigen rijder voldoende als bedrijf naar buiten treed. Je moet een eigen identiteit hebben, zelf risico lopen, meerdere opdrachtgevers hebben en dergelijke. Dit zijn eisen die voor elk bedrijf gelden met betrekking tot de belastingdienst. Dus dit is niet iets specifiek voor de eigen rijder die in het transport werkt. een eigen rijder is een eigenlijk een zelfstandig transportondernemer met meestal een vrachtwagen (klein of groot) waarop deze zelfstandige transportondernemer dan ook zelf rijdt.

 

Lang niet iedereen die ondernemer wil zijn, is ondernemer voor de inkomstenbelasting. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. Na uw aanmelding als ondernemer beoordeelt de belastingdienst aan de hand van uw omstandigheden of u aan die eisen voldoet. Uw aangifte inkomstenbelasting speelt bij die beoordeling soms ook een rol. Als u aan de eisen voldoet, bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting.

 

De belastingdienst let bij de beoordeling van jou als eigen rijder op de volgende punten:

 • Maak je winst? Zo ja, hoeveel? Als je alleen marginale winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat je winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.
 • Hoe zelfstandig is je onderneming? Als anderen bepalen hoe je de onderneming moet inrichten en hoe je de werkzaamheden uitvoert, dan is er meestal geen sprake van een onderneming.
 • Beschik je over kapitaal (in de vorm van geld)? Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. je moet investeren in bijvoorbeeld reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijzen erop dat je mogelijk een onderneming hebt.
 • Hoeveel tijd steek je in de werkzaamheden? Als je erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. Je moet daarentegen wel voldoende tijd aan de werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.
 • Wie zijn je opdrachtgevers? Je streeft ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuiteitsrisico's te verminderen. Wanneer je meerdere opdrachtgevers hebt, neemt je afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neemt je zelfstandigheid toe. Als je klantenkring echter voornamelijk uit je familie en vrienden bestaat, wordt je niet als ondernemer erkend.
 • Hoe maak je de onderneming bekend naar buiten? Je bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet je je voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een uithangbord of eigen briefpapier.
 • Loop je 'ondernemersrisico'? Bestaat er een kans dat je opdrachtgevers niet betalen? Gebruik je de goede naam voor de uitoefening van je werkzaamheden? Ben je afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van je producten en diensten? Loop je 'ondernemersrisico', dan heb je waarschijnlijk een onderneming.
 • Ben je aansprakelijk voor de schulden van je onderneming? Ben je aansprakelijk voor de schulden van je onderneming, dan bent je ondernemer.
 • Als je als eigen rijder dus voor maar een opdrachtgever werkt is het niet onverstandig om dit met de belastingdienst te overleggen. Het is niet onmogelijk om toch als ondernemer aangemerkt te worden door de belastingdienst als je maar voornamelijk een opdrachtgever hebt. Ga altijd in overleg met de belastingdienst hierover. Als je voornamelijk met een opdrachtgever werkt moet je bijvoorbeeld wel kunnen aantonen dat je ondernemers risico loopt en zelf investeringen doet. Als je een eigen auto hebt gekocht ben je toch al een eind op weg dus.

 

 

 

 

 

Eigen rijder en de rechtsvorm

Als eigen rijder heeft je bedrijf een juridische vorm nodig, een rechtsvorm. Welke rechtsvorm het beste past bij je hangt af van je situatie. Ben je alleen, of met meerdere. Fiscale overwegingen en aansprakelijkheid speelt ook een rol bij de keuze die je maakt. Meestal is de keuze tussen de eenmanszaak, de vennootschap onder firma (vof) of de BV. Er zijn nog andere rechtsvormen, maar deze drie zijn het meest voor de hand liggend. De rechtsvorm die je kiest bepaalt onder andere hoe de aansprakelijkheid bij schulden geregeld is en hoe de belastingen worden afgehandeld.

 

Bij bepaalde rechtsvormen, bijvoorbeeld de eenmanszaak, ben je als ondernemer met je gehele privE-vermogen aansprakelijk voor schulden van het bedrijf. Kies je voor een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid, zoals een bv, dan is in principe de BV aansprakelijk voor de schulden en jouw privE vermogen komt daarbij niet in het gevaar (zolang je maar netjes volgens de regels blijft werken uiteraard).

 

Als je kiest voor een rechtsvorm als de eenmanszaak of de vof dan betaal je inkomstenbelasting over de winst die gerealiseerd wordt. Je kunt daarbij vaak profiteren van aftrekregelingen. een BV betaalt vennootschapsbelasting over de winst. De vuistregel is dat ondernemers met een relatief lage winst fiscaal beter af zijn met een eenmanszaak of vof.


Eigen rijder vof constructie

Ben voorzichtig met het instappen in een vof constructie! Als je als eigen rijder samen met andere eigen rijders een vof opzet, of erbij instapt, ben je samen een bedrijf aan het vormen. Je kunt je afvragen in hoeverre je dan zelfstandig bent. Ook moet je je dan realiseren dat als een van de andere vennoten er een zooitje van maakt, jijzelf ook in de problemen kunt komen, zelfs prive!

 

Wat je als eigen rijder wel kunt overwegen is het bundelen van de krachten met andere eigen rijders op het gebied van inkopen. Je kunt bijvoorbeeld vaak bij leveranciers kortingen afdwingen bij het inkopen van grote hoeveelheden. Door samen in te kopen kun je ook die voordelen samen delen.

 

 

Eigen rijder en zijn vergunning

De vergunning voor de eigen rijder. Er zijn eigen rijders die met een vrachtwagen met een laadvermogen van maximaal 500 kilogram rijden. Deze ondernemer valt dan onder de categorie koeriers. Bij het vervoeren van goederen met een vrachtwagen met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram heeft de eigen rijder een vergunning nodig voor het beroepsvervoer. De zogenoemde eurovergunning of communautaire vergunning.

Aan welke eisen moet een eigen rijder (transportbedrijf) in het algemeen voldoen?

 

 • de eigen rijder moet een rijbewijs en chauffeursdiploma bezitten (als hij zelf rijdt)
 • de eigen rijder moet een NIWO vergunning bezitten
 • de eigen rijder moet ingeschreven staan bij de kamer van koophandel
 • de eigen rijder moet een BTW nummer hebben
 • de eigen rijder moet eventuele extra diploma's/certificaten bezitten bij bijzondere vormen van transport (denk aan gevaarlijke stoffen, afvalvervoer, dierenvervoer, LZV en zo verder)

 

Voor de meeste eigen rijders die als zelfstandig transportondernemer aan de slag gaan is het rijbewijs, het chauffeursdiploma en eventueel aanvullende diploma's/certificaten geen probleem, vaak is dat al in hun bezit.

Ook de inschrijving bij de kamer van koophandel en de belastingdienst is enkel een formaliteit.

 

De NIWO vergunning voor binnen- en/of buitenland daarentegen is een stuk lastiger. De NIWO (afkorting voor Stichting Nationaal en Internationaal Wegvervoer Organisatie) hanteert een aantal criteria waaraan moet worden voldaan voordat een vergunning wordt afgegeven:

 

1. Eis van kredietwaardigheid:

De aanvrager moet een startkapitaal hebben van 9.000,- voor de eerste vrachtauto en 5.000,- voor iedere volgende vrachtauto. Dit startkapitaal moet bestaan uit risicodragend kapitaal, wat wil zeggen dat het geen geleend geld mag zijn bij bijvoorbeeld een bank. Met een verklaring van een accountant toont men dit aan bij de NIWO.

Overigens is de wettelijke eis dan wel 9.000, in de praktijk moet je wel met meer rekening houden. Ga er gerust van uit dat je als je met een eigen auto aan de start wilt verschijnen je tegen de 60.000 aan startkapitaal moet hebben! Immers aanschaf wagen (als je gaat leasen zul je ook zo'n 15.000 tot 20.000 euro moeten aanbetalen), diverse verzekeringen, brandstoffen en moet je voldoende geld hebben om de eerste 6 tot 8 weken te kunnen overbruggen.

 

2. Eis van betrouwbaarheid:

Je toont dit aan met een integriteitverklaring beroepsvervoer (IVB), een soort verklaring van goed gedrag en zeden, die je via Justitie of de gemeente kunt aanvragen. Dit bewijs mag overigens niet ouder zijn dan 3 maanden

 

3. Eis van vakbekwaamheid:

De bestuurder/eigenaar van een onderneming moet in het bezit zijn van een erkend vakdiploma beroepsgoederenvervoer. Bij de meeste eigen rijders is dat dan hijzelf. Als er sprake is van meerdere bestuurders/eigenaren is de bestuurder/eigenaar die vanuit de vestigingsplaats permanent en daadwerkelijk leiding geeft, degene die aan de vakbekwaamheidseis moet voldoen. Bij eigen rijders staat de NIWO vaak ook toe dat de partner de vakdiploma's kan inbrengen.

 

Veel eigenrijders laten dan ook hun partner het vakdiploma halen. Hoewel op zich daar niets mis mee is kleven er toch een aantal risico's hieraan. Ten eerste is het halen van een vakdiploma er niet voor niets. De kennis die men opdoet en bewijst via het halen van het examen heeft men nodig in de dagelijkse praktijk. Ten tweede moet de eigen rijder zich wel er wel bewust van zijn dat zijn/haar partner nu wel veel macht heeft gekregen. Als de relatie stuk loopt zijn de gevolgen voor de eigen rijder vaak niet te overzien. Meestal gaat het stuk lopen van een relatie gepaard met ruzie (hoeft niet altijd, maar toch). Bij het wegtrekken van de vakbekwaamheid door de partner staat de eigen rijder dan met letterlijk lege handen, want zonder vakbekwaamheid heeft het bedrijf geen recht op de vergunning en mag dan ook geen transporten meer uitvoeren.

 

Ook het wegvallen van een partner door overlijden is op zich al geen fijn vooruitzicht, maar ook dan verdwijnt de vakbekwaamheid uit het bedrijf. De eigen rijder heeft nu wel in principe 1 jaar de tijd om in zijn bedrijf opnieuw een vakbekwaamheid in te brengen. Ons advies is dan ook dat de eigen rijder zelf zijn papieren haalt. Bovendien lijkt het ons ook een prettige gedachte dat je als eigen rijder, ondernemer dus, zelf de touwtjes in handen hebt met de daarbij behorende achtergrond kennis. een eigen rijder is wel degelijk een ondernemer met alle lusten en lasten.

In de huidige trend is te merken dat steeds meer grote bedrijven zich gaan toeleggen op de (logistieke) kernactiviteiten. Het vervoer van hier naar daar past daar vaak niet meer bij. Ook de toenemende loonkosten en het moeilijk kunnen `afscheid nemen` van personeel maakt het voor bedrijven steeds interessanter om in plaats van eigen voertuigen en chauffeurs een eigen rijder in te zetten. Dit betekent dat er steeds meer charters/eigenrijders komen en er dus een groeimarkt ontstaat.

 

 

 

Eigen rijder, de eigen auto

een eigen vrachtwagen kopen is misschien wel een van de meest emotionele dingen die een eigen rijder doet. Uiteraard is volgens u natuurlijk Scania (of DAF of Volvo of… ) het merk. Maar wellicht is het toch niet onverstandig om bij andere merken te gaan kijken. Informeren kost je alleen tijd. Maar alleen kiezen voor de goedkoopste optie is ook niet de juiste weg. Maak een afweging tussen waar je je prettig mee voelt (je moet er tenslotte de hele dag of week mee werken) en wat het je kosten gaat. En niet alleen de aanschafprijs speelt een rol. Ook het onderhoud, verbruik en de restwaarde zijn belangrijke factoren. Overigens kun je er eens over denken bij het kopen van een auto om bij de zuider- of oosterburen een auto te kopen. Je kunt (indien je over een btw nummer beschikt) de auto in principe met 0% BTW ICT tarief kopen, scheelt alweer het voorfinancieren van de BTW.

 

Vergeet ook niet de mogelijkheden voor subsidies en extra aftrekposten. Je accountant en dealer kan je over het een en ander wellicht informeren.

 

Lease is ook een goede optie vandaag de dag. Je kunt kiezen uit hoofdzakelijk financiele lease (lenen) en operationele lease (huren).

 

Het is gewoon een kwestie van rekenen en wat wil je? Bij kopen en financiele lease is de auto (uiteindelijk) van jou. Bij operationele lease geef je de auto na de huurperiode weer terug en dus ligt dan het risico van de restwaarde ook bij de leasemaatschappij.

 

Operationele lease/huur

Het grote voordeel van deze leasevorm is dat de financiele positie van je onderneming niet negatief beinvloedt wordt, in tegenstelling tot andere financieringsproducten. Bovendien blijft de ruimte binnen het rekening-courant krediet intact.

 

Handelspartners van ondernemingen kijken steeds vaker naar de financiele positie van de onderneming waarbij met name de solvabiliteit en cashflow bekeken worden. Operationele lease/huur zorgt voor betere balansratio's en flexibel zakendoen. De maandelijkse huurtermijnen worden vermeerderd met BTW, welke voor je (meestal) fiscaal verrekenbaar zijn. De leasetermijnen worden op de resultatenrekening als kosten geboekt. De auto komt dan ook niet op de activazijde (bezit) van je balans te staan (off balance financiering), maar er komt ook geen schuld op de passiva zijde.

 

Na afloop van de huurperiode kun je als huurder optioneel de goederen in economisch- en juridisch eigendom verkrijgen tegen een reele restwaarde van bijvoorbeeld tenminste 7,5% van de fiscale kostprijs. De zogenoemde koopoptie moet dan wel conform de in Nederland geldende leaseregeling zijn.

 

Financiele Lease

Deze leasevorm heeft het karakter van een geldlening. Je kunt investeren zonder een beroep te doen op je eigen middelen waardoor de liquiditeitspositie van je onderneming sterk blijft. Evenals bij operationele lease/huur is de auto normaal gesproken het onderpand. Banken en leasemaatschappijen koppelen regelmatig andere zekerheden aan de leasetransactie, zodat er toch sprake is van geintegreerde kredietverlening, hetgeen de financieringsmogelijkheden van je onderneming kan beperken.

 

Financiele Lease heeft basis dezelfde uitwerking op je balans als een contante betaling waardoor het recht op investeringsaftrek blijft bestaan. De volledige BTW van de investering dien je vaak middels een BTW factuur vooraf aan te voldoen. Uiteraard kun je deze direct met je BTW aangifte verrekenen. Het netto investeringsbedrag neem je op in de balans als schuld waardoor je op de investering kunt afschrijven.

 

Na afloop van de leaseperiode, als je aan al je verplichtingen uit hoofde van de lease-overeenkomst hebt voldaan, verkrijg je het volledig eigendom door de vooraf vastgestelde (symbolische) koopsom te voldoen.

 

 

 

Eigen rijder, de inkomsten en zijn opdrachtgever

een belangrijke keuze die er gemaakt moet worden door de eigen rijder is de opdrachtgever. Denk daar niet te licht over, immers deze bepaalt vaak de prijs en zorgt ervoor dat jij aan het werk bent en zorgt daarmee ook je inkomen (en voor je gezin). Dat is redelijk algemeen marketing natuurlijk. Je opdrachtgever is je klant en de klant zorgt voor je boterham. Jij bent als eigen rijder afhankelijk van je klanten en de klant niet van jou!

 

De betalings- en omgangsmoraal van een opdrachtgever is van groot belang. Je klant (opdrachtgever) heeft dezelfde doelstellingen als jij. Zij streven naar een winstmaximalisatie en kostenminimalisatie. Onderhandelen met je opdrachtgever is dus van belang. Normaal gesproken verkoopt een ondernemer zijn producten niet onder kostprijs aan een klant. Jij als dienstverlende eigen rijder zult dus ook niet je diensten onder kostprijs verkopen, toch? Uiteraard zul je wel eens ritten doen tegen kostprijs, net zoals een ondernemer zijn producten ook wel eens tegen kostprijs verkoopt. Maar zorg dan wel dat er een andere rit tegen over staat die goed betaald is. Op je heenrit heb je een goede prijs, op de terugrit een rit tegen kostprijs. een heen en terugrit tegen of onder kostprijs houdt je niet lang vol!

 

Om werk te vinden als eigen rijder zijn er een aantal wegen. Uiteraard is de telefoon of een bezoek aan mogelijk bedrijf waar je voor wilt rijden een optie. Bedenk wel dat een eerste indruk dan erg belangrijk is. 15% van het succes hangt af van de kennis en 85% van de eerste indruk. Vergeet daarbij trouwens ook niet dat het 5x meer energie kost om nieuwe klanten te werven dan bestaande klanten te houden. Ben dus zuinig op de klanten die je hebt. Leg ook je oor overal goed te luisteren en zoek eens in je eigen netwerk en buurt, het werk is vaak dichterbij dan je denkt.

 

Realiseer je dat de gevestigde bedrijven natuurlijk iets betrouwbaarder en stabieler zijn als de net nieuwe bedrijven. Vooral grotere bedrijven zoeken regelmatig een eigen rijder, vandaag de dag kun je in vakbladen en op internet al diverse aanvragen vinden.

 

Omzet of opbrengst is overigens niet alles! Veel omzet is nog geen winst! een iets mindere opbrengst is soms beter dan nooit betaald krijgen, maar niet altijd. Het licht uit je ogen rijden kun je bijna overal wel. Maar vraag je af of dat wel de bedoeling is. Als je het niet op een normale manier kunt verdienen, is het misschien eens tijd om te zoeken naar andere opdrachtgevers.

 

Bij een kleiner bedrijf geeft met vaak een betere prijs en beleeft men meer plezier in het werk, maar het is soms ook met een meer Franse slag geregeld.

 

Je moet eerst bepalen wat je wilt gaan doen en dan de opdrachtgever erbij zoeken, dus het juiste marktsegment afbakenen. Je mogelijke toekomstige opdrachtgever wil ook graag weten hoe je kennis en kunde is van het segment dat je bedient. Praktijkervaring speelt dus zeker ook een rol.

 

Kan jij als eigen rijder iets betekenen voor de opdrachtgever ?

 • Wat houden de werkzaamheden in en welk soort voertuig is daarvoor nodig
 • Gewichten en volumes
 • Aantal los- laadadressen en los- en laadmethoden.
 • Zijn het dag- of nachtritten. Komt er weekend werk bijkijken.
 • Hoe ga je betaald krijg. Per kilometer, per dag, per uur, per opdracht, per ton, per pallet.
 • Zijn er per periode gegarandeerde kilometers of gegarandeerde omzet
 • Let op voor het fenomeen van betalingskortingen als de opdrachtgever je factuur sneller voldoet, dat kost in de regel aardig wat procenten.
 • Vergoedingen die door de opdrachtgever of door jezelf moeten worden voldaan (wachturen, tolwegen, Duitse maut, ferry's/treinen, eurovignet)
 • En vergeet je prive niet! Staat thuis erachter?

 

Screen je opdrachtgever!!

 • Check btw nummers en kamer van koophandelnummers
 • Wantrouw allerlei VOF of BV constructies (kijk in het handelsregister van de KvK)
 • Graydon kan ook een (betaalde) bron van informatie zijn
 • Praat met andere eigen rijders, bedrijven, klanten, leveranciers en banken

Wat kun je verdienen als eigen rijder.

Je inkomen wordt eigenlijk maar door twee factoren bepaald:

 • Wat is je omzet via je opdrachtgever(s).
 • Welke kosten heb je.

 

Er zijn eigen rijders, die gewoon niet kunnen (lees willen) rekenen en denken dat hun opdrachtgever de beste is, ook al liggen de betalingen 6 maanden achter ?!

 

Je moet aan het eind van het jaar een winst kunnen maken met je bedrijf (eenmanszaak) om je zelf loon te kunnen betalen. De winst vult het eigen vermogen van het bedrijf aan en uit het eigen vermogen van het bedrijf kunt je jouw prive onttrekkingen doen.

 

Bij een BV moet er voldoen geld verdient worden om je loon (zijnde loonkosten voor de BV) te kunnen voldoen.

In het voorbeeld beperk ik me tot een eenmanszaak. In de eenmanszaak is er geen loonkost voor jezelf, maar moet je jouw loon via het eigen vermogen van de zaak kunnen uitkeren. En het eigen vermogen wordt gevoed door de winst. (Bij een BV lees je dan maar in plaats van winst loonkosten voor jezelf).

 

Als we kijken naar puur het operationele werk van de eigen rijder (laden, lossen en rijden) moet je met een werkweek van 50-70 uur er toch absoluut wel komen. Heb je een langere werkweek nodig, dan zit er iets fout.

 

Als eigen rijder maak je meestal meer uren dan een werknemer, dat is normaal. Maar je moet je basisloon toch wel verdienen met niet al te veel extra uren. De uren die boven de 50-70 komen zijn voor zaken die een werknemer niet heeft, maar een ondernemer wel zoals facturatie, acquisitie en dergelijke.

 

Laten we er eens vanuit gaan dat je aan het eind van het jaar wil leven van 33.000 euro per jaar. Dat is dan 2.750 euro. Om hier van te leven zul je in ieder geval een winst moeten realiseren van pakweg 55.000 euro. In de tabel hieronder zie je dit opgebouwd:

 

 

winst

voor de belastingdienst

voor jezelf

1e schijf

18.218,00

6.093,92

12.124,08

2e schijf

14.519,00

6.090,72

8.428,28

3e schijf

21.628,00

9.083,76

12.544,24

totalen

54.365,00

21.268,40

33.096,60

 

Hier moeten ik wel opmerken dat er geen rekening is gehouden met belastingvermindering zoals de heffingskorting en arbeidskorting, startersaftrek, ondernemersaftreken en investeringsaftrekken. Maar aan de andere kant ga ik ook geen rekening houden met het feit dat je nog zelf voor je pensioen moet gaan sparen en je arbeidsongeschiktheid moet regelen.

 

Dus om 55.000 euro winst te behalen is dat daar al een minimum omzet van 1.145 euro per week nodig. Ik ben er dan uitgegaan dat je 48 weken per jaar gaat rijden. (ga nu niet rekenen met 52 weken, tenzij je geen behoefte hebt aan rust, vakantie, kerstdagen en tijd voor het onderhoud van de auto).

 

Nu de kosten voor het bedrijf. We tellen met 150.000 kilometer per jaar, wat overeen komt met een gemiddelde van 3.125 kilometer per week. Daar zitten we wel al aardig aan het maximum. Immers bij een gemiddelde snelheid van 60 kilometer per uur en dan 50 rijuren is per week 3.000 kilometer. Wij nemen de gemiddelde brandstofprijs over de 2009 en 2008. De belangrijkste kosten eens bij elkaar:

150.000 kilometer : 3 = 50.000 liter aan gemiddeld 0,907 = 45.350 euro

een beetje op je brandstofverbruik letten als eigen rijder kan al veel opleveren. Stel je verbruik is niet 3 kilometer per liter, maar 3,3 kilometer per liter:

150.000 kilometer : 3,3 = 45.455 liter aan gemiddeld 0,907 = 41.227 euro

Dus 300 meter zuiniger rijden per liter bespaart je ruim 2.000 euro. Kun je toch mooi van op vakantie lijkt me.

Voor reparatie, onderhoud en banden nemen we een post van 9.000 euro.
De belastingen, het eurovignet en de verzekering 7.000 euro.
Afschrijving van het voertuig 16.000 euro per jaar. (waardevermindering van je auto, dit geld heb je nodig om straks een nieuwe te kopen of nu je lening af te lossen)
Rentekosten 2.500 euro per jaar (vergoeding voor het beschikbaar stellen van geld door jou of door een bank)
Telefoonkosten per jaar 4.000 (dat is maar 80 euro per week ongeveer, let op je belgedrag in het buitenland !)
Kosten verblijf onderweg 7.000 euro (48 weken, 5 dagen, 25 euro per dag)
zie ook http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/verblijfskosten_eigen_rijders/
Je accountant, kantoorkosten, vergunningkosten en onvoorziene kosten 15.000 euro per jaar.
Dus alles bij elkaar toch 106.000 euro per jaar aan kosten. (let op je loon is nog niet geteld !). Als we het loon erbij tellen komen we op 161.000 euro per jaar aan omzet wat minimaal nodig is. Bij een inzet van 48 weken, 240 dagen, 150.000 kilometer is dat:

 • 3.354 euro per week
 • 671 euro per dag
 • 1,07 euro per kilometer


  De belangrijkste variabele die je hebt als eigen rijder is je eigen loon. In de onderste tabel zijn we uitgegaan van de basiskost van 106.000 euro voor het voertuig. Het loon (voor belasting!) hebben we dan in stappen van 5.000 euro verhoogd met de bijbehorende kilometerprijs ernaast. Dus bij een loon voor belasting van 30.000 euro hoort een minimum kilometerprijs van 0,93. Nadat je de belasting over je loon hebt betaald blijft er voor jou van deze 30.000 zo’n 20.000 euro over om van te leven (dat is 1.667 euro per maand).

   

Loon voor belasting

Kilometerprijs nodig

10.000,00

0,77

15.000,00

0,81

20.000,00

0,84

25.000,00

0,87

30.000,00

0,91

35.000,00

0,94

40.000,00

0,97

45.000,00

1,01

50.000,00

1,04

55.000,00

1,07

60.000,00

1,11

65.000,00

1,14

70.000,00

1,17

75.000,00

1,21

80.000,00

1,24

 

De gehele berekening hierboven is simpel opgezet! Het is als je gaat rekening houden met allerlei belastingregels een pak ingewikkelder. Hier staat een spreadsheet met een rekenmodule erin.

 

Let op dat hier is uitgegaan van een eenmansbedrijf als rechtsvorm. De winst die wordt behaald is uiteindelijk het loon waar jij van moet leven. De belastingdienst kijkt naar je winst en daar betaal je belasting over. Dus als je een winst hebt van 55.000 euro en je zou bij wijze van spreken maar 10.000 euro per jaar uit het bedrijf nemen om van te leven, dan nog reken je met de fiscus af over 55.000 euro en niet over de 10.000 euro!

een laatste opmerking tenslotte. Merk op dat alle berekeningen zijn gemaakt op 150.000 betaalde kilometers! Er zijn geen lege kilometers opgenomen.

 

Creditfactuur aan de eigen rijder

Er zijn nog steeds een behoorlijk aantal eigen rijders die een creditfactuur van hun opdrachtgever ontvangen voor hun verrichtte werkzaamheden. een creditfactuur wil zeggen dat men iemand crediteert. een opdrachtgever heeft dan nooit geld van een eigen rijder tegoed voor zijn normale werkzaamheden, alleen bij schade aan de lading of andere afspraken die gemaakt zijn. Het is niet mogelijk om als een opdrachtgever niet betaalt deze opdrachtgever na aanmaningen bij een deurwaarder aan te melden als zijnde een wanbetaler.

 

De deurwaarder stelt dat de opdrachtgever veel geld van u tegoed heeft, gezien dat hij de opdrachtnemer crediteert. Men heeft wettelijk gezien geen enkel recht op betaling van de werkzaamheden die verricht zijn voor de opdrachtgever.

 

Stuur altijd zelf een factuur naar de opdrachtgever, deze factuur heeft wel rechtskracht. Zet onder de factuur altijd de betalingstermijn, wanneer u dit niet doet, mag de opdrachtgever ook in 2080 betalen of later en is via de rechtbank niet tot betaling van de facturen te dwingen.

 

Boekhouden is voor de meeste eigen rijders (ondernemers in het algemeen) niet de leukste bezigheid en besteden er dan vaak ook geen of te weinig aandacht aan. Als je het echt niet ziet zitten is het wellicht ook het beste om het uit te besteden. Maar op zijn mist een beetje kennis over boekhouding en jaarstukken kan geen kwaad om je boekhouder dan te controleren.

 

Maar het zelf voorbereiden van je boekhouding scheelt tijd voor de boekhouder (tijd die jij moet betalen). Je kunt al eens beginnen met alle documenten netjes te ordenen. Maar je kunt vaak zelfs al de meeste dingen zelf in een boekhoudprogramma op een laptop zetten (tijdens wachturen bijvoorbeeld). Het is zo moeilijk niet, met de cursus financieel management krijg je de basis al, bij het kopen van een boekhoudpakket kun je dan vaak ook een cursus volgen hoe het werkt en laat je boekhouder helpen bij het inrichten van het boekhoudpakket. En je zult zien, het valt wel mee. Laat je in het begin vooral helpen en voorlichten door je boekhouder.

 

 

Neem de tijd en bereid je start als eigen rijder goed voor

 

 • Zorg voor een goede boekhouder/accountant
 • Durf je eigen boekhouding te doen (scheelt weer in de kosten voor de boekhouder), maar laat de boekhouding wel door hem controleren, na een tijdje merk je dat je veel zelf kunt, zelfs de BTW aangifte.
 • Let op dat je over de winst belasting betaald, maar die komt meestal later pas, nadat je een definitieve aangifte hebt gedaan. Betaal dus beter vooruit aan de belastingdienst, dan wen je alvast aan die blauwe brieven (hoewel wennen…)
 • Wordt niet te afhankelijk van een klant.
 • Groeien is gevaarlijk, je hebt er veel geld voor nodig.
 • Factureer zo snel mogelijk
 • Houdt je banksaldo’s en dergelijke in de gaten
 • Let op dat het geld op je banksaldo niet allemaal van jou is. Er moet nog btw en inkostenbelasting betaald worden.
 • Praat met mensen om je heen, durf advies te vragen
 • Blijf luisteren naar je klanten
 • Vraag bij de belastingdienst om de brochure handboek ondernemer (http://www.belastingdienst.nl/download/1042.html)
 • Volg de cursus niet omdat je het papiertje moet halen, maar ook omdat je er veel voor de praktijk van leert
 • Wij staan niet alleen tijdens de cursus klaar met raad en daad, ook maar daarna kun je altijd vragen om raad
 • Doe de cursus en het examen zelf, laat het niet doen door je partner.
 • Denk eens goed na over een brandstofclausule/overeenkomst met je klant
 • Wees nooit agressief of onbeleefd tegen ambtenaren, ook al heb je alle gelijk van de wereld.
 • Teken bij aflevering aan de geadresseerde van de goederen nooit zelf de vrachtbrief af, want bij diefstal van de goederen, wijst de ontvanger alle verantwoordelijkheid af.
 • Sluit altijd de deuren van je vrachtwagen af.
 • Neem nooit je origineel mee van je vervoersvergunning, die ligt op kantoor/thuis! In de auto heb je bij je het (originele) gewaarmerkte kopie van de eurovergunning
 • Maak een ondernemersplan, niet alleen voor de bank, maar vooral voor jezelf (koop het boekje zo maak je een ondernemersplan van Roel Grit Wolters-Noordhoff bijvoorbeeld).
 • Onze cursus is eigenlijk een ondernemersplan. Alle elementen zitten erin, pik eruit wat je nodig hebt en stem het af op je eigen onderneming.
 • Leg je ondernemersplan aan de bank voor, ook al heb je geen geld van ze nodig, ze kunnen je van de nodige kritiek voorzien
 • Vergeet niet dat je als eigen rijder nu ondernemer wordt en niet je hobby voor jezelf gaat uitvoeren !

 

Handige sites.

 • banken.startpagina.nl – Onderdeel van Startpagina.nl over banken
 • eigenbedrijf.startpagina.nl – Onderdeel van Startpagina.nl over een eigen bedrijf
 • inkoop.startpagina.nl – Onderdeel van Startpagina.nl over inkoop
 • marktonderzoek.pagina.nl – Onderdeel van Startpagina.nl over marktonderzoek
 • ondernemers.startpagina.nl – Onderdeel van Startpagina.nl over ondernemers
 • www.rabobank.nl/bedrijven/advies/starten/ - oa een ondernemersplan
 • rabo.ondernemerstest.nl – Rabobank
 • www.123test.nl – Diverse persoonlijkheidstesten
 • www.abnamro.nl – Zoek naar: Starters
 • www.aomb.nl – Algemeen Octrooi- en Merkenbureau
 • www.bedrijvenloket.nl – Ministerie van Economische Zaken
 • www.belastingdienst.nl – Belastingdienst
 • www.belastingdienst.nl – Zoek naar: Handboek ondernemen
 • www.bizzkidz.nl–Voor MBO
 • www.boip.int – Benelux merkenbureau
 • www.businessbox.nl – Business box
 • www.businesscompleet.nl – Businesscompleet.nl
 • www.cbs.nl – Centraal Bureau voor de Statistiek (overheid)
 • www.deondernemerstest.nl – E-Scan
 • www.ez.nl – Ministerie van Economische Zaken
 • www.gaondernemen.nl – Realistische zelfanalyse test KvK Utrecht
 • www.hcg.net –Diverse publicaties o.a. over missie en visie
 • www.hetbesteideevan.nl–Tv programma over ideeen voor nieuwe producten
 • www.informatiemanagement.noordhoff.nl – Website bouwen
 • www.intermediair.nl – Zoek naar: Testen
 • www.inzakengaan.nl – In zaken gaan/boekhoudsoftware
 • www.jongeondernemersforum.nl – Forum
 • www.jongondernemen.nl – Jong ondernemen
 • www.justitie.nl – Wet bescherming persoonsgegevens
 • www.kvk.nl – Kamer van Koophandel, ondernemerstest
 • www.leren.nl – Allerlei nuttige informatie/algemene vorowaarden
 • www.leren.nl – Zoek naar: Algemene voorwaarden
 • www.lerenondernemen.nl – Lerenondernemen.nl
 • www.mijnwinkel.nl – Website bouwen
 • www.mkbnet.nl – Mkb-net
 • www.mkbservicedesk.nl – Mkb servicedesk
 • www.notaris.nl – Rechtsvormen
 • www.ondernemeneninternet.nl – Ondernemen & internet
 • www.ondernemersklankbord.nl–Ervaren ondernemers geven advies
 • www.ondernemersplein.nl – Ondernemersplein
 • www.overleren.nl –Ondernemend leren
 • www.senternovem.nl – Onderdeel van Ministerie van Economische Zaken
 • www.startersinformatiecentrum.nl – Starters informatiecentrum SIC
 • www.testheaven.nl – Diverse persoonlijkheidstesten
 • www.uitvinders.nl – Informatie over o.a. octrooien
 • www.vaardighedentest.nl – Vaardighedentest
 • www.wikipedia.nl – Zoek: naar: Ondernemingsplan
 • www.zibb.nl – Over bedrijfsvoering
 • www.zzp-nederland.nl – Zelfstandige zonder personeel
 • www.zzp-er.nl

Voorbeeld inhoudsopgave van een ondernemersplan

 

 • 1 De onderneming van de eigen rijder

  • 1.1 Zakelijke gegevens
  • 1.2 Het product
  • 1.3 Missie en doelstellingen
  • 1.4 Huisvesting
  • 1.5 Rechtsvorm
  • 1.6 Overheid
  • 1.7 Verzekeringen
  • 1.8 De ondernemer(s)
 •  

 • 2 De marktvoor de eigen rijder

  • 2.1 Bedrijfstakanalyse
  • 2.2 Klantenanalyse
  • 2.3 Concurrentieanalyse
  • 2.4 Leverancieranalyse
  • 2.5 Distributieanalyse
  • 2.6 Analyse omgeving
  • 2.7 Interne analyse
  • 2.8 Marketingstrategie

    

 • 3 Promotie van de eigen rijder

  • 3.1 Doelgroepen
  • 3.2 Huisstijl
  • 3.3 Website
  • 3.4 Promotieplan

    

 • 4 De organisatie van de eigen rijder

  • 4.1 Personeel en bevoegdheden
  • 4.2 Productieproces
  • 4.3 Automatisering
  • 4.4 Boekhouding en administratie

   

 • 5 De financien van de eigen rijder

  • 5.1 Omzetvoorspelling
  • 5.2 Investeringsbegroting
  • 5.3 Financieringsplan
  • 5.4 Openingsbalans
  • 5.5 Resultatenbegroting
  • 5.6 Liquiditeitsbegroting
  • 5.7 Scenarioanalyse
  • 5.8 Inkomen van de ondernemer(s)

   

 • 6 Bijlagen

  • 6.1 Curriculum Vitae
  • 6.2 Kopieen diploma’s
  • 6.3 Referenties
  • 6.4 Voorlopige contracten
  • 6.5 Indeling pand
  • 6.6 Kopie inschrijving KvK
  • 6.7 Kopie inschrijving Belasting
  • 6.8 Algemene voorwaarden

 

ONDERNEMEREXAMEN

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl